Koduõendusteenuste osutamine leping

Esimesel visiidil sõlmitakse koduõenduse osutamise leping tervishoiuteenuse osutaja ja
patsiendi vahel, teostatakse igakülgne patsiendi seisundi hindamine ning tehakse
õendusplaan. Esimesele visiidile kulub tunduvalt rohkem aega. Soovitav on teostada esimest
visiiti ja koostada õendusplaani koos õendusjuhiga. Esimesele visiidile, kus teostatakse
hindamine, kulub keskmiselt 1,5 kuni 2 tundi. Siis kulub ka õendusloo täitmisele umbes 20-30
minutit. Patsient peab alati olema eelnevalt arsti poolt läbi vaadatud ning arst edastab õele
haigusega seonduva teabe, teeb arstlikud ettekirjutused ja määratleb koduõenduse
orienteeruva võimaliku kestvuse. Kui on tegemist multiprobleemsete patsiendiga, kelle
19
seisundihindamine vajab ka teiste spetsialistide kaasamist (arst, õde, sotsialatöötaja,
füsioteraput jt), siis arutatakse peale eraldi teostatud visiite juhtum kõigi osapoolte vahel läbi.
Igakülgse seisundi hindamise alusel selgitatakse välja patsiendi õendusprobleemid (või
püstitatakse õendusdiagnoosid), määratletakse eesmärgid, milliste tulemusteni
õendushoolduses jõuda soovitakse. Nende alusel ning vastavalt arsti jt spetsialistide
korraldustele koostatakse õendusplaan. Õendusplaanis määratletakse õe ja hooldustöötaja
poolt teostatavad vajalikud tegevused. Kui on tegemist multiprobleemsete patsiendiga, kelle
probleemid on esmastasandi spetsialistide (perearsti, õe ja sotsiaaltöötaja) jaoks lahendamatud
või vajavad lisahindamist, siis saadetakse patsient geriaatrilisele hindamisele.
Allikas : Koduõenduse tegevusjuhend Tallinn 2015

KODUÕENDUSTEENUSE OSUTAMISE LEPING.pdf